top of page

Hồ sơ xin học bổng (Instruction for scholarship application)

Đơn xin học bổng (mẫu đính kèm). Gui email theo địa chỉ  anhbach@hotmail.com 

                      -----------------

 

 

Your details were sent successfully!

                                        ĐƠN XIN HỌC BỔNG

                                             

                                              Năm học: ………

 

           Kính gửi: Anh Bach Foundation

                                      

I. SƠ LƯỢC VỀ BẢN THÂN:

- Họ tên: .................................................. Ngày sinh: .............................

- Hộ khẩu thường trú: .............................................................................

.................................................................................................................

- Học lớp: ....................................................

- Điểm trung bình cả năm học: ................../..........

- Địa chỉ nơi trọ: ......................................................................................

 

II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH: (ghi rõ chi tiết về hoàn cảnh kinh tế gia đình hiện nay)

- Họ và tên cha:..................................................

- Nghề nghiệp: .........................................................................................

- Họ và tên mẹ: ..................................................

- Nghề nghiệp: .........................................................................................

- Địa chỉ cha mẹ:......................................................................................

.................................................................................................................

- Tài sản: ruộng, vườn và các cơ sở hoạt động có thu khác: .....................

.................................................................................................................

- Thu nhập bình quân hằng tháng: ..........................................................  

 

III. LÝ DO XIN HỌC BỔNG: (sinh viên trình bày thêm về mức độ khó khăn, hoàn cảnh

đặc biệt hiện tại, mục đích sử dụng tiền học bổng )

.................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................

Ghi chú: Nếu gia đình thuộc diện nghèo thì nộp kèm bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo.

                                                                                                       

                                                                                                 ký tên

                                                                                          (Ghi rõ họ, tên)

 

 

 

CONTACT US

Anchor 1
bottom of page